Om de kwaliteit van tandheelkundige zorg hoog te houden kunnen tandartsen zich aansluiten bij het KRT (KwaliteitsRegister Tandartsen https://tandartsregister.nl/ ).

Dat is niet vrijblijvend, inschrijven en ingeschreven blijven betekent voldoen aan een aantal normen.

De belangrijkste zijn:

* Voldoende bij- en nascholing zodat zowel tandarts als patiënt verzekerd zijn van kennis en kunde die up to date is.

* Collegiale visitatie. Dat wil zeggen dat een groep tandartsen de praktijk bezoekt en een oordeel velt over het reilen en zeilen in die praktijk.

* Patiëntenenquête. Onderzoek naar wat patiënten van de praktijk vinden.

Door de laatste twee onderdelen wordt zowel van de klanten kant als van de professionele kant de kwaliteit beoordeeld en kunnen er zo nodig verbeteringen plaatsvinden.

 

In de maand juni is de patiëntenenquête uitgevoerd. Wellicht heeft u een uitnodiging ontvangen en wellicht heeft u zelfs wel meegedaan.

De patiëntenenquête wordt door een EXTERN bedrijf volgens de regels en vraagstelling van de KRT afgenomen. Wij hebben een paar klachten gehad van mensen die het vervelend vonden dat de uitnodiging op zondag werd gestuurd. We begrijpen dat en zullen het uitvoerende bedrijf tippen dat in het vervolg liever op een doordeweekse dag te doen. Ook de vraagstelling was wellicht niet altijd duidelijk. Helaas hebben we daar zelf geen invloed op.

Maar nu het resultaat. We zijn daar best trots op: waar de norm 3 is werd op de twintig vragen een score van minimaal 4.08 en maximaal 4.58 behaald. ( max. 5) Dat is goed tot zeer goed !! Dank u allen hartelijk voor uw medewerking. Mocht u behoefte hebben opmerkingen nader toe te lichten ( er is altijd wel een reactie die behoorlijk buiten het gemiddelde ligt ) bent u daartoe uiteraard van harte uitgenodigd.

Mocht u belangstelling hebben voor de uitslag, u vindt hem hier.

eind april is onze nieuwe behandeleenheid geïnstalleerd.

Moderner maar vooral met veel meer ruimte voor mensen met rollators en rolstoelen.

 

 

Zoals alle kleine en grote organisaties geldt ook voor ons de AVG. Deze gaat op 25 mei officieel in.

Wij hebben een privacystatement op onze site, hebben verwerkersovereenkomsten gesloten en hebben alle veiligheidsmaatregelen nog eens onder de loep genomen en waar mogelijk aangescherpt.

 

Als dat nog niet is gebeurd zal bij uw eerstvolgende periodieke controle gevraagd worden het toestemmingsformulier te tekenen. Daarmee geeft u ons toestemming een dossier bij te houden, zo nodig met uw verzekeraar te corresponderen en zo nodig in overleg te treden of te verwijzen naar een specialist ( orthodontie, kaakchirurgie endodontie ).

Het zou veel tijd sparen als u het formulier nu al wilt downloaden en ondertekenen. Per mail retourneren spaart ons ook weer werk.

In nieuwsbrief 29 kunt u hier veel meer over lezen.

 

 

 

 

Nota’s aan (minderjarige) kinderen

Onlangs is een tandarts berispt omdat hij de nota voor behandeling van een 17 jarige aan de ouders stuurde.

Dit blijkt in strijd met de wet op de privacy!!

De wet  eist, vanaf 16 jaar, expliciet toestemming van een kind om de nota voor medische en dus ook tandheelkundige behandeling  rechtstreeks aan de ouders te sturen. Dit geldt OOK voor begrotingen. Bovendien ligt de beslissing wel of niet behandelen en hoe, volledig bij het kind, ook al is de ouder uiteindelijk verantwoordelijk voor de financiële afhandeling.

Voor 16 en 17 jarigen is dat in onze praktijk geen punt omdat de nota dan altijd direct aan de verzekeraar wordt gestuurd.( tandheelkunde is tot 18 jaar 100% gedekt uit de basisverzekering).

Voor 18 jaar en ouder zullen we dus een schriftelijke toestemming moeten gaan vragen.

Herkent u of uw kind zich in deze situatie zullen wij bij het eerstvolgende bezoek, via dit formulier,  om die toestemming vragen.

Voor u hebben we de cursus sense and non-sense van bleaching gevolgd.

Is bleken schadelijk ? is het zinvol, en op welke wijze kan je het beste bleken.

 

Een resultaat als dit is meestal niet echt, zeker niet duurzaam.

ALS het zo lukt kost dat pijn en moeite.

 

Het gaat om jaargang 7 nummer 2.

Om onze nieuwsbrieven te kunnen inzien klikt u hier.

Om in de toekomst de nieuwsbrief te ontvangen:

                 

Dementie is een wijd verbreid probleem. Één op de 5 mensen krijgen het. Vrijwel iedereen zal er dus mee te maken krijgen.

Dat merken we in de praktijk ook.

Het herkennen en het goed benaderen en begeleiden van mensen met dementie is dus van het grootste belang.

Ook meer weten? op de site www.samendementievriendelijk.nl kan iedereen een soort basiskennis opdoen.

Pagina 1 van 2

Kort Nieuws